• Regulamin

 • Regulamin usług serwisowych realizowanych przez centrum serwisowe „iSerwis”.

  Jeśli w treści regulaminu użyto nastepujących wyrażeń, należy przez to rozumieć:

  iSerwis lub Serwis – iSerwis Michał Stępień z siedzibą i adresem w Warszawie, Al. Niepodległości 24/30 m.46, 02-653 Warszawa; NIP: 521-325-57-90, który jest zarejestrowanym płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), telefon 790-022-395, strona internetowa: www.iserwis.net.pl

  Konsument – osoba fizyczna dokonująca odpłatnej, pozagwarancyjnej usługi serwisowej, czynności prawnej świadczonej przez Serwis, a niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33§1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

  Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystająca z usług Serwisu

  Regulamin – opracowany przez iSerwis regulamin o charakterze ogólnych warunków umowy, określający zasady świadczenia pozagwarancyjnych usług serwisowych.

  Karta serwisowa — podsumowanie naprawy oraz diagnostyka sprzętu.

  1. Usługa naprawy realizowana jest na podstawie zlecenia udzielonego przez Klienta w momencie dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego lub w momencie przyjęcia paczki z urządzeniem do serwisu (lecz z wcześniejszym wypełnieniem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej) i oświadczeniu o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zrozumieniu jego postanowień w pełni, oraz jego akceptacji; a także akceptacji wstępnego kosztorysu.

  2. Przed skorzystaniem z usług Serwisu, należy sprawdzić na stronie internetowej (www.iserwis.net.pl) lub uzgodnić telefonicznie z infolinią (22-415-77-11), bądź też poprzez formularz online (https://iserwis.net.pl/kontakt/) czy posiadany rodzaj urządzenia jest obsługiwany przez centrum serwisowe i czy istnieje możliwość jego naprawy. W sytuacji, gdy dostarczone urządzenie nie jest obsługiwane, nadawca zostanie obciążony kosztami odesłania zgodnie z taryfikatorem przewoźnika, z którym Serwis ma podpisaną umowę o świadczenie usług transportowych, chyba że odbiór urządzenia nastąpi osobiście lub zostanie zlecony odbiór towaru na własny koszt.

  3. Diagnozy i wyceny napraw są darmowe.

  4. Przyjmuje się zasadę, że Klientem jest osoba lub podmiot widniejący w zgłoszeniu do naprawy (zgłoszenia osobiste) lub nadawca przesyłki (za wyjątkiem sytuacji, kiedy w paczce do urządzenia dołączona jest osobna karteczka z danymi kontaktowymi zlecającego/ej naprawę). Korespondencja i wymiana informacji o usłudze odbywa się wyłącznie z Klientem, którego dane widnieją na formularzu naprawy lub liście przewozowym. Zmiana danych jest możliwa w formie pisemnej.

  5. W celu przyjęcia naprawy lub wykonania ekspertyzy wymaga się podania danych osobowych w stopniu niezbędnym do przeprowadzenia usługi. Podanie danych osobowych jest niewymagane, ale zdecydowanie ułatwia kontakt i wykonanie naprawy.

  6. Dane osobowe o których mowa w poprzednim punkcie będą przetwarzane przez iSerwis zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naprawy, diagnozy lub ekspertyzy sprzętu. iSerwis umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych ich zmianę i usuwanie. Administratorem bazy danych jest iSerwis opisany na wstępie Regulaminu. Gdy Klient w trakcie świadczenia usługi nie poinformuje Serwis o zmianie swoich danych teleadresowych (email, tel. komórkowy), to komunikację pomiędzy Serwisem a klientem na adres podany w zgłoszeniu do naprawy lub liście przewozowym uważa się za prowadzoną skutecznie.

  7. W przypadku urządzeń dostarczanych drogą kurierską, Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki przed możliwością wystąpienia dodatkowych usterek potransportowych lub spowodowanych wilgocią. W czasie przyjmowania urządzeń na serwis prowadzona jest wstępna ocena techniczna sprzętu oraz weryfikowany stan zabezpieczeń transportowych. Jeśli widoczne będą uszkodzenia pudełka transportowego, zostanie sporządzony protokół a Klient zostanie o tym fakcie powiadomiony. Jeśli uszkodzenia transportowe spowodowane złym zabezpieczeniem przesyłki przez nadawcę, które wpłynęły na sprzęt (dodatkowe uszkodzenia mechaniczne, złe działanie od zawilgocenia np. zwarcie na płycie) lub spowodowały wystąpienie dodatkowych usterek, których nie w sposób było wychwycić w czasie pierwotnej naprawy, zostaną zareklamowanie przez Klienta; taka reklamacja może zostać oddalona.

  8. Adresem zwrotnym po naprawie, jest adres nadania przesyłki. Zmiana adresu jest możliwa po wcześniejszym powiadomieniu Serwis droga pisemną przed zakończeniem czynności serwisowych. Koszty przesyłki na terenie Polski zostają niezmienne, i w zgodzie z przedstawionym kosztorysem usługi, natomiast przesyłki międzynarodowe podlegać będą indywidualnej wycenie.

  9. Wydanie sprzętu następuje po zwrocie „Potwierdzenia przyjęcia sprzętu na serwis” oraz pokwitowanie odbioru na „Potwierdzeniu wydania sprzętu”.

  10. Klient zobowiązany jest zabezpieczyć i nie przekazywać osobom trzecim „Potwierdzenia przyjęcia sprzętu na serwis”, a jeśli to zrobi ponosi ryzyko związane z przekazaniem dokumentu i konsekwencjami tego czynu. Bowiem przyjmuje się zasadę, iż osoba posługująca się tymże dokumentem jest umocowana przez zleceniodawcę do odbioru sprzętu w jego imieniu.

  11. Zapłata za naprawę może być dokonana w formie gotówkowej lub poprzez płatność bankową (przelew), a także gotówką u kuriera, przy odbiorze paczki pobraniowej. Karty płatnicze nie są honorowane w punkcie przyjęć przy ul. Hożej 40. Uregulowanie należności następuje po udanej naprawie i zakończeniu obsługi serwisowej sprzętu:

  - przy wydawaniu urządzenia w punkcie przyjęć - gotówką

  - przy wydawaniu urządzenia w punkcie przyjęć - wcześniej wykonanym przelewem bankowym po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym

  - przy odbiorze paczki – paczka pobraniowa, zabezpieczona i ubezpieczona do pełnej wartości sprzętu (20 zł brutto)

  Przedpłaty nie są wymagane za wyjątkiem towaru pod specjalne zamówienia (wymagana przedpłata w wysokości 50%).

  12. Klient zobowiązany jest przed dostarczeniem lub wysłaniem sprzętu do Serwisu zabezpieczyć swoje dane przechowywane w urządzeniu poprzez wykonanie kopii zapasowej lub pisemnych zapisów wszelkich ważnych treści i danych, w sposób umożliwiający ich odtworzenie i wykorzystanie, gdyż w toku czynności serwisowych dane w urządzeniu mogą zostać usunięte (jeśli nie będzie takiej potrzeby dane nie zostaną usunięte). Zaleca się także usunięcie wszelkich nośników wymiennych (karty SD, SIM) i akcesoriów. Zalecamy także usunięcie wszelkich danych osobistych i danych wrażliwych. W przypadku wykonywania kopii zapasowych na życzenie klientów, klient zobowiązany jest do dostarczenia zewnętrznego nośnika w postaci pendrive'a lub zewnętrznego dysku. Wykonanie kopii zapasowej lub przegranie danych na nasze komputery nie jest bowiem możliwe w związku z wejściem ustawy o RODO.

  13. Po otrzymaniu urządzenia i zlecenia zgłoszenia do naprawy, przystępujemy w możliwie najkrótszym czasie do diagnozy sprzętu i określenia przyczyn wadliwego działania urządzenia oraz przygotowujemy kosztorys do naprawy.

  14. Główną drogą przedstawienia kosztorysu i jego akceptacja jest postać online, w formie dedykowanej strony, do której link generowany jest automatycznie i wydrukowany na „Potwierdzeniu przyjęcia sprzętu na serwis”, a także w formie osobno wysyłanego e-mail'a (dla Klientów którzy podali adres skrzynki elektronicznej). W wyjątkowych przypadkach kontakt może nastąpić w formie telefonicznej lub poprzez sms.

  15. Kosztorys ważny jest przez okres 10 dni. Z uwagi na specyficzne usterki lub w przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta po upływie tego okresu należy ponownie potwierdzić wycenę naprawy.

  16. W przypadku braku zgody na naprawę lub nieudzielenie odpowiedzi w terminie, urządzenie zostanie odesłane do nadawcy na koszt Serwisu, bądź też złożone i przygotowane do wydania w punkcie przyjęć z zastrzeżeniem pkt. 18. Może upłynąć około 48h. zanim urządzenie zostanie przygotowane do wydania.

  17. Po akceptacji kosztorysu i wypełnieniu warunków pkt. 11 niniejszego regulaminu Serwis natychmiast przystępuje do naprawy urządzenia.

  18. W przypadku gdy Klient rezygnuje z naprawy odpłatnej, może podjąć decyzję o pozostawieniu w Serwisie urządzenia celem utylizacji, poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli (pisemnie) co zwalnia go z konieczności poniesienia kosztów logistycznych i magazynowych.

  19. Gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, zgodnie z art. 38 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi zlecającemu usługę, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. W pozostałych przypadkach usług, zgodnie z art. 38 pkt 1 tejże ustawy, Serwis wykonał usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Serwis Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy i wyraził na to zgodę.

  20. W związku z przepisami dotyczącymi postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym, wprowadzonymi ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688), realizującymi postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, z późn. zm.), posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt. Klient przyjmuje więc do wiadomości, że elementy wymontowane z naprawianego sprzętu elektronicznego, zawierające materiały niebezpieczne dla środowiska nie zostaną mu zwrócone o ile nie zgłosi prośby o zwrot wymontowanych części w trakcie zdawania sprzętu lub niezwłocznie po akceptacji kosztorysu, a przekazane organizacji posiadającej zezwolenia na zbieranie takich odpadów i bezpiecznie zutylizowane.

  21. Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie czynności serwisowych elementów lutowanych, mimo dokładania staranności w prowadzeniu naprawy, może dojść do ich uszkodzenia i w rezultacie okazać się, że uszkodzenie jest nienaprawialne. To uszkodzenie może wystąpić przy wymianie elementów lutowanych ze względu na specyfikę procesu lutowania. Przy wymianie elementów elektronicznych (np. BGA) możliwe jest uszkodzenie pól lutowniczych, co w rezultacie powoduje trwałe uszkodzenie sprzętu i brak możliwości naprawy. W sporadycznych przypadkach może nastąpić pogorszenie działania urządzenia lub jego całkowita niezdatność do użytkowania. Sytuacja taka może również nastąpić przy wymianie oprogramowania.

  22. Serwis dokonuje diagnozy i naprawy usterki, uszkodzenia lub elementu wskazanego przez Klienta w zleceniu naprawy. Usterki nie wskazane przez Klienta mogą zostać niezweryfikowane i urządzenie może zostać zwrócone bez ich naprawy, a w kosztorysie do naprawy być pominięte. Ponadto usterki te mogą wpływać na inne elementy urządzenia, które zostały naprawiane a tym samym dawać mylne wrażenie nieusunięcia pierwotnie zgłaszanej wady. W tym przypadku zostanie przeprowadzona ponowna diagnoza mająca na celu wykrycie wsyzstkich uszkodzeń i zostanie przedstawiony dodatkowy kosztorys do akceptacji.

  23. iSerwis wykonuje naprawy we własnym zakresie korzystając z własnych zasobów lub też może powierzyć naprawę firmom trzecim, z którymi współpracuje, w szczególności producentowi sprzętu.

  24. Jeżeli podczas procesu naprawy wykryte zostaną dodatkowe usterki w urządzeniu, które wymagać będą naprawy, aby wyeliminować pierwotną wadę, zostanie sporządzony nowy kosztorys obejmujący całkowity koszt prowadzący do wyeliminowania wcześniej zgłoszonej wady urządzenia. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na dodatkowe koszty iSerwis zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania wcześniej zaakceptowanego zlecenia, gdyż naprawa będzie nieskuteczna i niemożliwa technicznie do zreazlizowania. Ponadto prowadzić będzie do niemożności przywrócenia podstawowej funkcjonalności urządzenia, która była zgłaszana przez Klienta.

  25. Jeśli urządzenie dostarczone na naprawę uległo uszkodzeniu na skutek upadku, zalania, zamoczenia lub innego kontaktu z cieczą, a Serwis oceni, że naprawa może być nieskuteczna po przeprowadzeniu wstępnej ekspertyzy, naprawa obędzie się po uzyskaniu potwierdzenia i dodatkowej zgody Klienta , i na jego ryzyko. Ponadto Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nienaprawionego urządzenia z usterkami innymi niżw trakcie przyjmowania go do serwisu (ze względu na specyficzny rodzaj uszkodzeń).

  26. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na naprawę tylko części uszkodzeń, które zostały wykryte i wskazane w przesłanym kosztorysie Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia związane z uszkodzeniami (elementami), na których naprawę Klient nie wyraził zgody.

  27. Klient przyjmuje do wiadomości, że w trakcie naprawy telefonu może zostać przywrócona fabryczna specyfikacja urządzenia.

  28. Reklamacje napraw wykonanych przez iSerwis powinny być zgłaszane niezwłocznie po ich zauważeniu, najlepiej do 14 dni kalendarzowych począwszy od daty wystapienia usterki. Dalsze korzystanie z urządzeń poimo wykrytych usterek może spowodować jego uszkodzenie za co Serwis nie ponosi odpowiedzialności.

  29. Gwarancja na wykonaną usługę i wymienione części wskazane w „Potwierdzeniu wydania sprzętu” udzielana jest na okres 90 dni od daty otrzymania urządzenia przez Klienta z zastrzeżeniem punktów 25 i 26. W urządzeniach długo nieodbieranych po naprawie mogą wystąpić dodatkowe usterki związane z zasilaniem np. samoistne rozładowywanie się baterii do stanu uniemożliwiającego się ponowne naładowanie a tym samym uruchomienie urządzenia. Serwis wymagać będzie dodatkowej opłaty związanej z czynnościami serwisowaymi prowadzącymi do ponownego uruchomienia sprzętu (w tym wymiany baterii na nową).

  30. Wady fizyczne wymienonych części lub wadliwie wykonana usługa ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 30 dni od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych częściach lub wynikających z nieprawidłowo wykonanej usługi.

  31. Gwarancją nie są objęte mechaniczne uszkodzenia i wywołane nimi wady, fizyczne wygięcie obudowy urządzenia i wywołane tym samym następstwa, uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu, uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (opady, kondensacja pary wodnej), ekstremalne róznice temperaturowe, wyładowania atmosferyczne, wpływ czynników chemicznych, uszkodzenia spowodowane przez urządzenia zewnętrzne, uszkodzenia powstałe na skutek samowolnych napraw i przeróbek dokonanych przez Klienta lub osoby nieupoważnione, uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia takie jak: zarysowania, zabrudzenia, otarcia, wytarcie napisów, itp., uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia ze zmodyfikowanym oprogramowaniem systemowym, funkcjonowanie usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich dostępnych za pośrednictwem urządzenia.

  32. Pracownicy iSerwis upważnieni są do oceny przyczyn wad produktu lub wykonanej usługi.

  33. Termin naprawy może ulec wydłużeniu w przypadku zakłóceń spowodowanych okolicznościami sił wyższych na które Serwis nie ma wpływu jak klęski żywiołowe, brak części zamiennych dostępnych na rynku, wahanie walut, niepokoje społeczne, strajki, itp.

  34. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z wadami produktu.

  35. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres przebywania urzadzenia w Serwisie.

  36. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

  37. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i za wady fizyczne towaru dla Klientów, którzy nie są konsumentami zgodnie z ustawą o prawach konsumenta jest wyłączona (podstawa prawna: Art 558 par 1 KC) .

  38. Wycena w kosztorysach przedstawiona jest w walucie polskiej (PLN), w odpowiednich pozycjach uwidocznione są kwoty netto i brutto. Kwota do akceptacji jest kwotą brutto.

  39. Urządzenia powinny być odebrane w terminie 30 dni kalendarzowych po zakończeniu naprawy. Po tym terminie Serwis wzywa Klienta do odbioru urządzenia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Po upływie tego terminu iSerwis uprawnione jest do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie sprzętu. Przechowywanie następuje na koszt i ryzyko Klienta. Opłata za przechowywanie wynosi 10zł netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania. Serwis nie odpowiada za usterki powstałe w wyniku nieużywania sprzętu, w szczególności niedziałające spuchnięte baterie.

  40. Nieodebranie sprzętu nie pomniejsza w żaden sposób należności Klienta wobec iSerwis, wynikających z przeprowadzonych napraw w urządzeniu.

  41. W sytuacji, gdy koszty magazynowania sprzętu przewyższą rynkową wartość urządzenia przedmiot naprawy może zostać bezpłatnie zutylizowany, z zastrzeżeniem pkt. 18.

  42. Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji zamawianych usług będzie iSerwis Michał Stępień z siedzibą przy Al. Niepodległości 24/30 m.46, 02-653 Warszawa.

  O jakich danych mówimy?

  Chodzi nam o dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, email, numer telefonu, adres, które są zbierane w ramach baz danych systemu Serwisant Online.

  Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?

  Przetwarzamy te dane w celach wykonania usługi, między innymi aby móc obsłużyć zlecone przez Ciebie, teraz jak i w przyszłości naprawy, zgłoszenia poprzez ich identyfikację, oraz informowanie Cię o ich stanie.

  Komu możemy przekazać dane?

  Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, dostawcom narzędzi informatycznych wspierających pracę naszej firmy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

  Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

  Masz między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych w ustawie RODO.

  Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celu świadczenia usług jest ich niezbędność do wykonania umów.

  43 . W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie zapisy ustaw oraz przepisy polskiego prawa.

  Informujemy, iż w siedzibie firmy płatności dokonywać możną wyłącznie gotówką.