iSerwis Michał Stępień dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Niniejszy dokument określa w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe i dbamy o Twoje prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jak możesz się z nim skontaktować?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: iSerwis Michał Stępień z siedzibą przy Al. Niepodległości 24/30 m.46, 02-653 Warszawa NIP 5213255790,

W celu uzyskania odpowiedzi na temat przetwarzania Twoich danych osobowych i przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie: https://iserwis.net.pl/kontakt/

W jaki sposób weszliśmy w posiadanie Twoich danych osobowych?

Przetwarzane przez nas dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać, w jakim celu oraz na jakiej podstawie prawnej?

Odpowiedź na zadane pytanie przez formularze kontaktowe

Zlecenie usługi serwisowej

Przesyłanie wycen i ofert handlowych

Zakres przetwarzanych przez nas danych to dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym tj.:

 • imię i nazwisko,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
 • adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

Podstawa prawa:

Niezbędność do zrealizowania umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Rozpatrywanie skargi, wniosku, reklamacji oraz zapytań

W tym celu będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane podczas rejestracji złożenia zamówienia czy też przekazane do nas w zapytaniu drogą korespondencyjną. Dodatkowo przetwarzać będziemy dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, będących przyczyną skargi, wniosku czy też reklamacji.

Podstawa prawna:

Prawnie uzasadniony interes polegający na poszanowaniu norm prawnych, budowaniu pozytywnych relacji z Klientem oraz dbałości o jego interesy. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Katalog odbiorców, którym przekazujemy Twoje dane osobowe został ograniczony do minimum tj. do podmiotów niezbędnych do zrealizowania umów zawartych poza lokalem przedsiębiorcy.

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług, dostawcom narzędzi informatycznych wspierających pracę naszej firmy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody będziemy przetwarzać do czasu jej wycofania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, żądania ograniczenia przetwarzania lub żądania usunięcia danych. Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 ze zm.) jesteśmy zobligowania do przechowywania danych transakcyjnych przez okres 5 lat fiskalnych.

Jakie są Twoje prawa w ramach przetwarzania danych osobowych?

Możesz realizować prawa wskazane poniżej poprzez bezpośredni kontakt z nami za pośrednictwem formularza https://iserwis.net.pl/kontakt/ lub drogą mailową serwis@iserwis.net.pl

Dodatkowo masz możliwość edytowania przekazanych nam danych oraz zgód z poziomu swojego konta.

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Złożenie takiego oświadczenia ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie danych, które było dokonane przez nas zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Jeśli zdecydujesz się na wycofanie zgody utracisz możliwość korzystania ze świadczonych przez nas usług, które wymagają przetwarzania danych objętych tą zgodą.

Podstawa prawna: (art. 7 ust. 3 RODO).

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania od nas informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli ma to miejsce masz możliwość:

 • uzyskać do ich dostęp,
 • uzyskać od nas informację o:
  • celach przetwarzania danych osobowych,
  • kategoriach danych osobowych,
  • odbiorcach danych osobowych oraz ich katalogach,
  • planowanym okresie przechowywania danych osobowych oraz kryteriach ustalenia tego okresu,
  • prawach przysługujących Ci na mocy RODO, w tym o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • źródle tych danych,
  • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
  • zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazywaniem danych do państw Poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (jeśli administrator tego dokonuje),
  • uzyskać kopię tych danych

Podstawa prawna: (art. 15 RODO).

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania oraz edytowania danych. W tym wypadku możesz żądać od nas sprostowania lub edytowania danych kontaktując się z nami.

Podstawa prawna: (art. 16 RODO).

Prawo do usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo do żądania usunięcia całości lub części przekazanych nam danych osobowych. W przypadku, gdy dokonałeś zlecenia serwisowego niniejsze żądanie będziemy traktować jako decyzję o usunięciu Twojego konta użytkownika.

Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:

 • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 • wycofałeś jedną z udzielonych zgód, która była podstawą do przetwarzania danych osobowych,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem

Niniejsze prawo jest ograniczone w zakresie części Twoich danych osobowych tj. informacji niezbędnych do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

Podstawa prawna: (art. 17 RODO).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania przez nas określonych danych osobowych. W przypadku przekazania nam takiego żądania do czasu jego rozpatrzenia ograniczymy Ci możliwość korzystania ze świadczonych przez nas usług, które wymagają przetwarzania danych objętych Twoim żądaniem.

Niniejsze prawo przysługuje Ci w sytuacjach gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – w tej sytuacji ograniczmy przetwarzanie Twoich danych na czas niezbędny do weryfikacji ich prawidłowości na czas nie dłuższy niż 14 dni,
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, jednak zamiast ich usunięcia żądasz ograniczenia ich użycia,
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest już niezbędne do celów w których zostały przez nas zebrane, ale są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, w tym przypadku ograniczenie przetwarzania następuje na czas niezbędny do ustalenia czy ochrona Twoich praw, wolności i interesów ma stosunek nadrzędny do naszego prawnie uzasadnionego działania

Podstawa prawna: (art. 18 RODO).

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które nam dostarczyłeś, a następnie przekazać je innemu administratorowi danych. Masz również prawo żądać aby dane zostały przekazane przez nas bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

Dane osobowe przekażemy Ci w formacie CSV, który jest powszechnie używany oraz nadaje się do odczytu maszynowego. Wskazany format umożliwi odczyt przesłanych przez Ciebie danych innemu administratorowi.

Podstawa prawna: (art. 20 RODO).

W jakim czasie udzielamy Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem?

W przypadku, gdy korzystasz ze swoich praw poprzez wystąpienie do nas z żądaniem, spełniamy je lub odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie dłużej jednak, iż w terminie miesiąca od jego otrzymania. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań nie będziemy w stanie udzielić Ci odpowiedzi w ciągu miesiąca – przedłużymy ten termin o kolejne dwa miesiące informując Cię o tym fakcie.

Ze względów technicznych potrzebujemy około 2 dni na aktualizację wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach.

Podstawa prawna: (art. 12 RODO).

Skargi, zapytania i wnioski

Masz możliwość zgłaszania do nas skarg, zapytań i wniosków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Gdzie możesz wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez iSerwis Michał Stępień?

Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Udostępniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Opis polityki przetwarzana przez nas plików cookies znajdujesz w Polityce Cookies.

Zmiany i modyfikacje polityki prywatności

Stosownie do potrzeb będziemy dokonywać zmiany niniejszej polityki prywatności.
O wszelkich modyfikacjach zostaniesz poinformowany drogą mailową.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z regulaminem sklepu oraz przepisami prawa.